YAWG HLOB NAIS PHOOS VAJ POV RAUG TXHOM

Print

Raws li xovxwm Twin Cities hauv Internet uas sau hais tias “Hmong leader accused of plotting to overthrow government of Laos” thaum lub 6 hli 4, 2007. Nws hais tias muaj 10 leej tau raug txhom nyob rau California, tebchaws Amelikas, uas ib tug yog Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov uas yog Hmoob tus thawj.

Cov raug txhom zaum no 9 leeg yog Hmoob thiab muaj ib leeg yog ib tug qub tubrog Amelikas, Col. Harrison Ulrich Jack, vim lawv npaj riam phom yuav mus tsim kev kub ntxhov thiab ntxeev tseemfwv kusmuniv Lostsuas.

Luag tau liam hais tias lawv npaj nyiaj yuav mus yuav riam phom, tsheb ua rog, muas txwv, cuajluaj, thiab luv tem uas txhaum Amelikas txojcai rau qhov uas npaj nyob hauv Amelikas tebchaws yuav mus tua lwm tebchaws.

Xovxwm tseem hais ntxiv tias Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov, uas muaj 77 xyoo, uas khiav tuaj rau Amelikas xyoo 1975 uas Hmoob thojnam phav phav leej nyob Amelikas hais tias nws yog ib tus thawjcoj zoo rau Hmoob.

Raws li xovxwm qhia tawm, cov raug txhom zaum no yog Yawg Hlob Nais Phoos Vaj pov, Col. Harrison Ulrich Jack, Lo Thao, Youa True Vang, Hue Vang, Lo Cha Thao, Chong Yang Thao, Seng Vue, Chue Lo, thiab muaj ib tus tsis paub npe. Lawv cov muaj npe raug txhom zaum no muaj qee leej kuj yog cov thawjcoj tseemceeb ntawm Hmoob.

Raws li xovxwm qhia tawm, luag liam hais tais Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov uas yog tus thawj ntawm pab Nis Hoos (Neo Hom) thiab Jack lawv npaj riam phom yuav xa mus rau Thaibteb lub 6 hli xyoo no. Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv cov kws lijchoj (lawyers) tau hais tiv thaiv tias cov kev liam no tsis muaj tseeb.

Lub xovtooj cua Radio Free Asia hais lus Lostsuas nyob Washington hais tawm thaum lub 6 hli 10, 2007, tias cov tub ceevxwm Amelikas uas txhom Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv zaum no muaj li 200 tawm leej thiab tej zaum tseem yuav txhom lwm tus nyob hauv Amelikas thiab lwm qhov ntxiv.

Tus lwm thawj tseemfwv Lostsuas kuj hais tawm hauv Radio Free Asia tias kev uas Amelikas txhom Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv zaum no yog ib qho zoo, tabsis lawv yuav tsis hais dab tsi ntau kom txog thaum paub ub no meej tiag tso.

Nws tseem hais ntxiv tias kev txhom tau Yawg Hlob Nais Phoos Vaj Pov lawv zaum no yuav pab rau Lostsuas thiab Thaib daws cov teebmeem Hmoob thojnam nyob Thaibteb yoojyim tuaj.

Kev raug txhom zaum no ua rau Hmoob thoob ntiajteb xav tsis thoob thiab paub tsis meej tias yog tim li cas tiag. Lawv nug lawv tus kheej tias, “ Puas muaj tseeb tiag? Puas yog Amelikas ua li no kom hais tias Hmoob yog neeg phem (terrors) tiag? Puas yog ua li no kom tsis txhob tau txais Hmoob tuaj ntxiv lawm? Puas yog peb cov Hmoob tuaj nyob Amelikas no ua ntau yam tsis zoo uas Amelikas tsis nyiam lawm? Los puas yog Amelikas ua li luag txojcai tiag?

Lub Xovtooj Cua Hmoob Lostsuas (Hmong Lao Radio) tshaj tawm lub 6 hli 8, 2007, lawv cov raug txhom no puav leej muaj kws lijchoj hais plaub tib si lawm. Cov thawjcoj, xws li Nyiaj Zoov Thoj thiab Col. Lis Teeb, kuj tau hais lus tshaj tawm hauv xovtooj cua tias kom pejxeem Hmoob yij meem ua lub siab loj, tsis txhob lam hais lus tsis zoo nkauj rau Amelikas, thiab yeej yuav muaj hauv kev pab tau kom rooj plaub no tiav.

Nyiaj Zoov Thoj thiab Col. Lis Teeb tshaj tawm ntxiv tias lawv npaj muaj cov saib kev npaj nyiaj los pab hais rooj plaub no lawm, uas tus thawj yog Nyiaj Zoov Thoj. Thov kom ib tsoom Hmoob xa nyiaj mus pab tau raws li lub chaw nyob no: General Vang Pao Legal Defense Fund (GVP), P.O.Box 600298, St. Paul, MN 55106, USA. Xav paub zoo ntxiv, hu rau (612) 845-7225 thiab (612) 568-4598.