When Ethiopia invades Somalia, Minnesota takes a hit

Print