Mark Dayton leads Tom Emmer by around 9,000 votes

Print