Hmoob txqjkev ncaws pob keeb kwm muaj los lawm ntev

Print

Hmoob txojkev ncaws pob keeb kwm muaj los lawm ntev. Txij puag thauv Fabkis cov tub txib qhia Vajtswv txoj lus los mus lawm. Niaj hnub nimno, peb Hmoob tseem nyiam ncaws pob kawg li.

Txhua xyoo, thaum txog lub xya hli ntuj, hnub plaub, peb Hmoob muaj kev ncaws pob rau hauv nroog St. Paul, MN. Yog ib lub sijhawm niam txiv kwvtij neejtsa tau sib pom thiab saib Hmoob ncaws pob.

Txojkev ncaws pob no ua rau peb Hmoob muaj phoojywg dav. Vim tau ob peb xyoos no, peb yeej pom luag lwm haiv neeg, xws li, Dawb, Dub, Mev, Nplog mus rau lwm haiv neeg tau nrog peb muaj kev lomzem ntawm lub pob.

Lub siab nyiam ncaws pob rau hauv peb haiv Hmoob ua rau peb cov Hmoob keej zuj zus. Tsis tas li, thaum lwm haiv neeg nrog peb ncaws pob ua rau peb mob siab iam peb lub cev, lub hlwb kom ncaws tau li luag. Tamsim no, peb Hmoob muaj cov hluas ncaws txog qib siab lawm thiab.

Ib qho teebmeem loj, uas nyob rau hauv peb Hmoob txojkev ncaws pob yog: 1. Kev sib chim, 2. Siab luv, thiab 3. Muaj yeeb ncuab thaum nyob rau hauv tshav ncaws pob. Tsis tas li ntawd, tseem ua caub lawm yav tom ntej. Xws lis, thaum yus rov sib pom tim tej (uas tsis yog sijhawm ncaws pob) tseem sib ntaus thiab.

Tsab ncaws pob rau ib pab tau hais tias, “Peb yuav tsum ncaws kom muaj ceem, thiab tsis txhob tshai tuag, peb thiaj ncaws pob tau nrog cov keej. Tsis ntev, peb thiaj li yuav pom menyuam Hmoob raug txais, muas, thiab yuav mus ncaws pob them nyiaj hli.” Kab hais tias, “Tsab yog ib tug ncaws pob phem heev li. Yog peb raug lawv mas sib ntaus txhua zaus. Lawv pom peb tus keej, yog tus twg ces, txhob txwm muab nws ncaws kom lov cheg lov npab xwb.”

Yog menyuam Hmoob tau muaj kev kawm ncaws pob los thaum yau. Thiab yog muaj kws thaum ncaws pob rau hauv tsev kawm ntawv. Thaum keej, mus txog University, tsev kawm ntawv yuav them nws nqi ntawv. Thaum ncaws pob tshaj yeej hauv University, luag yuav them tus tub ncaws pob ntawd, nyiaj hli.

Lub vajvoog ncaws pob yog li no. Thaum cov keej mus nrhau los, lawv yuav tsum rov qab los qhia cov menyuam yaus. Ib tiam thiaj li keej zus, thiab muaj zog zus.

Tiamsis, peb cov Hmoob yuav tsum rov qab tig los mus kho txojkev sib ntaus, siab luv, thiab ua yeeb ncuab. Peb cov Hmoob thiaj li yuav nrhau mus ua ib haiv neeg ncaws pob kom lwm haiv neeg pom hais tias peb nrhau qib no lawm. Tsis tas li ntawd, cov niam thiab cov txiv thiaj li kam peb cov menyuam Hmoob ncaws pob.

Hmong Today (Hmoob xov xwm hnub no) pom tau hais tias peb Hmoob sib cheg ntau yam, xws li, ua nom ua tswv, mus rau, kev noj kev haus. Peb xav hnug Hmoog hais tias, “Peb tsum puas tau txojkev sib cheg no, thiab peb puas nrhau qib no mus kom siab thiab zoo tshaj no?”

PEB HMOOB NCAWS POB TAU MUAJ LOS LAWM NTEV

Abdul sawv ntawm lub tshav pob thaum lub sijhawm lawv ob pab ncaws pob yuav tas. Nws co nws lub taub hau thiab tu siab hais tias nws pab ncaws pob swb lawm. Zaum no yog nws thawj thawj zaug ncaws pob nrog Hmoob. Abdul pab ncaws pob yog haiv neeg Somali. Nws tau hais tias peb paj maj Hmoob tes taw ncaws pob. Hmoob feem coob keej kawg nkaus li.

Nws thws nws yav kav hlaub rau sawvdaws saib. Thiaj li pom nws kav hlaub nroog thiab ntsuab xiab. Abdul hais,”Nej cov Hmoob yeej heev. Peb xav lawm hais tias thib ib thiab lub qhaam ces yog peb li lawm. Tiamsis, zaum no, ces ntshe peb yuav mus tsev tsis tau lossis yeej dabtsis li.”

Abdul tsis yog tib leeg qhuas Hmoob ncaws pob xwb. Lub sijhawm no muaj cov menyuam Hmoob ncaws pob keej.

Youssef Darbaki, yog ib tug qhia cov neeg keej ncaws pob, hais tias, “Hmoob ncaws pob pib zoo tshaj qhov qub lawm. Hmoob tes taw zoo tiamsis qhov teebmeem yog peb Hmoob kawm ncaws pob tsis muaj kws, tsis tas li ntawd, nws ncaws pob tsis muaj tswvyim.”

Darbaki yog ib tug qhia ncaws pob rau hauv University of St. Thomas. Nws muaj peb caug (30) xyoo ua haujlwm thiab kawm txog ncaws pob. Nyob rau xyoo 1982, nws tau ncaws pob rau lub tebchaws Morocco. Lawv ncaws zoo thiab tau mus txog qhov kawg hauv World Cup.

Darbaki hais, “Hmoob ncaws zoo dua Mev, thiab Somali, tiamsis yuav tsum ncaws muaj kws, thiaj li yuav ncaws tau mus deb.”

Sib Tw Yuav Ntsej Yuav Muag
Nyob rau hauv Hmoob lub thawj thawj tshav ncaws pob (1st Annual International Sports Tournament). Ob pab los mus raug ncaws yuav thib ib yog Twin Star (yog ib pab hluas muaj Dub, Mev, Dawb, Esxias, thiab Hmoob) thiab Black Cat (yog ib pab hluas Hmoob nrov npe heev).

Tshuav tshaj lawm peb caug teev (30 minutes), tus tswj lub tshav pob (referee) taw tes hais tias lub pob tawm lawm, yog Black Cat lub pob. Tom qab ntawd, nws cia li hais tias nws taw tes yuav kev, yuav tsum yog Twin Star lub pob. Thaum muab lub pob rau Twin Star, lawv cia li coj mus tua noj Black Cat.

Cov tuav ob pab tub ncaws pob ntawd tseem tau los mus sib tham kom muaj kev sib haum xeeb. Sawvdaws tau xaus hais tias 1-0 los tsis ua li cas. Tsis ntev muaj ob tug ncaws pob hauv txawm sib xeem mus muab lub pob, sib tsoo, thiab ntog muaj ceem. Black Cat txawm cia li muab pab Twin Star caum puv thoob plaws lub tshav ncaws pob. Cov neeg tuaj xyuas ob pab tub ncaws pob no los txawm cia li kwv qws, tog, thiab kaus los mus hauv lub tshav ncaws pob.

Kub ntxhov qhov txhia qhov chaw. Muaj tshaj lawm kaum ob tug tub ceev xwm (12 policemen) thiaj tau los mus tswj lub tshav ncaws pob. Lawv tseem tau siv aub thiab cuab yeej los mus, thiaj li tswj tau menyuam Hmoob, tsis pub sib ntaus. Cov tub ceev xwm ntawd txawm cia li tsis pub sawvdaws ncaws pob lawm.

Tus cav lub tshav ncaws pob yog Txhiaj Foom Hawj. Nws yog ib tug tub ua lag luam nrov npe hauv Minnesota. Thiaj tau tshaj tawm hais tias tsis pub Twin Star thiab Black Cat tau thib ib thiab thib ob li. Black Cat tsis txaus siab, thiaj li muab thib ob rau lawv. Tiamsis, lawv tau nyiaj xwb tsis pub lawv txais lub qhaam nyiaj qhaam kub.

Muaj neeg hnug hais tias, “Ua li cas nej thiaj li muab Twin Star caum puv lub tshav pob?” Cawv Yaj uas ncaws rau Black Cat hais tias, “Lub tshav ncaws pob no yeej siab tsis ncaj thaum pib lawm. Vim cov tub tshuab thiab tswj rau lub tshav pob, ib txwm ncaws pob rau Twin Star. Yog lawv ib txwm ncaws pob rau Twin Star, lawv yeej yuav tsum tshuab kom Twin Star yeej xwb. Peb npau vim yog li no, ces… yus keej npaum li cas los yuav tsum raug swb xwb. Yog koj muab ntsia los mus, lub tshav pob yeej tsis ncaj. Nej sawvdaws xyuas lub tshav pob ncaws rau lub xya hli ntuj hnub plaub tsaib no…Lawv txhob txwm muab tej pab ncaws pob uas lawv nyiam xaiv ncaws pob rau cov tsis keej. Lawv muab cov ncaws pob keej uas lawv tsis nyiam ncaws nrog cov keej. Thaum zoo li no, cov keej tawm tas, tshuav lawv cov tseem nyob cia li mus yeej yooj yim. Kuv yeej paub kuv tus Cawv Yaj no muaj lub npe tsis zoo xws li, siab luv thiab ntaus neeg. Yog vim kuv xav kom sawvdaws ua ncaj, thiab kom tej pab ncaws pob twg yeej los yog vim, lawv tshaj yeej tiag.”

Kev Txhim Kho Lawm Yav Tom Ntej
Tsab Vaj thiaj li pom tau hais tias yog peb xav kom Hmoob ncaws pob zoo. Cov los mus cav lub tshav ncaws pob yuav tsum coj ncaj. Li ntawd, nws thiaj li tau pib Hmoob thawj lub tshav ncaws pob hu ua Asian Soccer League.

Tsab hais tias, “Xyoo tas xyoo tuaj, menyuam Hmoob ncaws pob nrog lawv tus kheej thiab lawv pab xwb. Thaum muaj kev sib tw, mam li sib ntsib xwb. Peb yeej tsis muaj ntaub ntawv sau cia hais tias pab twg keej lossis pab twg tsis rau siab. Tom ntej no yog peb muaj ntaub muaj ntawv tuav cov tub ncaws pob no, peb Hmoob txojkev sib tw ncaws pob no thiaj li yuav vam meej zuj zus.

Saib xyuas los mus tagnrho lub tebchaw no, Txhiaj Foom yeej pom hais tias sawvdaws yuav tsum ncaws pob kom muaj ntaub muaj ntawv. Tom qab Black Cat thiab Twin Star sib ntaus tas, Txhiaj Foom thiaj li tau nrog cov Hmoob rau lwm lub lav xws li Wisconsin los mus rau California sib tham kom sawvdaws sib koom siab tuav ntaub ntawv rau cov tub ncaws pob. Cov ntaub ntawv no yog npe, lawv pab hu li cas thiab lawv tus cwj pwm yog li cas.

Txhiaj Foom Hawj hais tias, “Yog ib tug neeg lossis ib pab tau tsim teebmeem rau cov cav lub tshav ncaws pob, ces, sawvdaws thoob plaws lub tebchaws no yuav tsum tsis pub lawv ncaws pob lawm. Tom ntej no, thiaj li yuav tsis muaj teebmeem ntxiv. Txojcai no thiaj li yuav khoo kom sawvdaws ua siab ntev.”

Lao Family tso cai rau Pheej Lis los mus tuav Hmoob lub tshav ncaws pob rau hauv lub xya hli ntuj hnub 4 xyoo 2006. Nws pom tau hais tias yuav tsum cia cov nai ntawm cov tub ncaws pob tuaj rho npe thiaj li muaj kev sib haum xeeb thiab ncaj ncees.

Muaj teebmeem ntau yam, Darbaki muaj cov tub hluas Hmoob cia li tsis nrog lawv ncaws pob nyob rau hauv Twin Star lawm. Darbaki hais tias, “Lub sijhawm no cov niam cov txiv cia li tsis pub lawv tus menyuam nrog peb ncaws pob. Kuv yeej tsis to taub li thiab.”

Txhiaj Foom lub zeem muag nrog rau Darbaki tau pom hais tias yuav tsum tsim kom tau ib lub tshav kawm ncaws pob los mus qhuab qhia menyuam Hmoob thaum txij li plaub (4) xyoos thiab tsib (5) xyoos.

“Hmoob yuav ncaws pob kom zoo yog kev kawm thaum yau, nrog rau niam txiv kwvtij neejtsa sawvdaws txhawb.”

Tus sau cov lus xaus: Tej zaum sawvdaws yeej pom hais tias nws tsuas yog ncaws pob xwb tsis muaj nuj nqi pestsawg. Tiamsis kuv xav hais tias kev ncaws pob no yog peb Hmoob txojkev vam meej tau los lawm peb caug xyoo. Peb yeej muaj peevxwm ncaws tau nrog luag lwm haiv neeg, tiamsis, peb qhov teebmeem yog, rov qab yog, peb tus kheej xwb.

Kuv pom tau hais tias thaum peb ncaws pob zoo. Luag lwm haiv neeg yuav xav hais tias yog peb Hmoob twb ncaws pob zoo, lwm yam los peb Hmoob yuav ua tau zoo li ntawd thiab.

Muab saib los mus kom peb txhim kho kom zoo lawm yav tom ntej. Peb yuav tsum muaj lub homphiaj ncaws pob no, coj mus qhia rau peb lub neej. Peb yuav tsum txawj sib tw, txawj sib kho, thiab yeej peb lub siab uas: Thaum swb ces, cia li ua ruam tua tsov mus tsuj lwm tus Hmoob uas tshaj yeej dua yus.