Hmoob, Hmoob-Amelikas, thiab Amelikas-Hmoob

Print

Niaj hnub nim no peb cov neeg Hmoob feem coob tsis coj li Hmoob poj yawm txwv koob thaum ub lawm. Nyias muaj nyias tus xeebceem thiab coj tus cwjpwm sib txawv heev li lawm. Yog peb ua twb zoo ntsia mas peb yuav pom tias muaj 3 pab Hmoob zoo li nram no: Hmoob, Hmoob-Amelikas, thiab Amelikas-Hmoob. Cia kuv piav ib pab zuj zus rau nej xav.

Cov Hmoob nyob teb chaws Amelikas uas tseem coj li Hmoob thaum ub tiag tiag ces nim no yog cov laus hnub nyoog li ntawm 55 xyoos rov saud lawm xwb. Cov Hmoob no tseem nyiam sib saib sib xyuas, muaj qhua tuaj kuj tseem nyiam hu qhua los xyuas vaj xyuas tsev, nrhiav zaub nrhiav mov pub rau qhua noj, thiab nrhiav chaw nyob chaw pw pub rau tej qhua so. Tsis tas li xwb lawv tseem ntim su pub rau tej qhua thaum tej qhua rov mus vaj mus tsev. Lawv coj li no rau tej qhua losis tej txheeb ze yam tsis yuav nyiaj txiag dabtsi hlo li. Lawv zoo siab hlo pub lawv tej zaub mov, tej vaj tse, thiab tej txaj chaw rau tej qhua pw dawb do thiab hlub tej qhua tuaj ntawm lub siab dawb paug tiag tiag. Cov Hmoob no tseem yog cov paub txog Hmoob kab lis kev cai ua tshoob ua kos, nta dab nta qhua, thiab paub Hmoob li txujci xws li kwv txhiaj, lus taum, tshuab raj tshuab ncas, hais dabneeg thiab paub taug Hmoob li cajces neeg. Lawv tej kev sibtham mas yog tham txog kev sibtxheeb sibze, kev ua noj ua haus, kev tua nas tua noog, kev ua tsov ua rog, thiab kev thojnam thaum lub teb chaws Lotsuas nchuav. Lawv lub neej nyob teb chaws Amelikas ces tos ntsoov saib puas muaj tej kwvtij neejtsa thiab tej phoojywg tuaj saib tuaj xyuas lawv. Lawv pom thiab ntsib lawv tej kwvtij, tej neejtsa, thiab tej phoojywg mas ua rau lawv zoo siab heev li.

Pab Hmoob uas peb hu ua Hmoob-Amelikas mas yog pab Hmoob uas txawj lus Hmoob, lus Lotsuas, lus Thaib, losis lus Fab-Kis thiab lus As-Kiv. Lawv cov nov mas paub Hmoob kab lis kev cai ib yam mentsis. Tej tug kuj coj tau ua tau li tej laus, tej tug mas tsuas paub qee yam xwb. Lawv yog cov muaj feem koom ua haujlwm nrog neeg Amelikas nyob rau hauv kev tswjfwm, kev tsim txua toobxib puajyam, thiab kev tiam qhua. Lawv txawj nrog neeg Amelikas sib tham txog lawv teg dej teg num, txawj tsav tsheb, txawj ua lag ua luam, txawj nrog luag sib hais cai. Lawv yog cov muaj peevxwm pab tau cov laus thiab cov hluas huv tibsi. Qhov lawv ua tau li ntawd los twb yog lawv paub lus Hmoob, paub Hmoob li livxwm (history) thiab Hmoob li txujci (culture) Tsis tas li xwb lawv tseem paub lus Amelikas, paub Amelikas li livxwm thiab Amelikas li txujci. Lawv yog cov nyob tau nruab nrab ntawm Hmoob thiab Amelikas. Lawv nrog cov Hmoob laus tham ces lawv siv lus Hmoob, lawv nrog cov Hmoob hluas tham ces lawv siv lus As-Kiv. Hais kwv txhiaj Hmoob los lawv kuj txawj, hu nkauj Amelikas, nkauj Thaib, nkauj Nplog los lawv kuj hu tau zoo. Ntxiv ntawd, cov Hmoob no yog cov paub txog Hmoob txoj kev thojnam, kev txomnyem raug luag quab yuam caij tsuj, vim li ntawd lawv thiaj yog cov Hmoob uas paub sibzog npaj lawv lub neej kom zoo thiab tsimnyog tau tuaj ua neej nyob rau Amelikas teb. Ib txhia kuj kawm tau ntaub ntawv zoo thiab tau txais ntawv povthawj siab. Ib txhia kuj txawj nrhiav noj nrhiav haus tau nyiaj txiag zoo thiab ua neej npluanuj, nyob zoo vaj zoo tsev, noj qab hnav zoo thiab caij tsheb tshiab tshiab kim kim xwb. Cov Hmoob no kuj nyiam kwvtij neejtsa phoojywg thiab tabsis lawv tsis tshua nyiam mus so hauv lawv tej txheeb ze lawm. Feem ntau nyiam mus so rau tej tsev tos qhua (hotels) ces mam mus saib mus xyuas tej txheeb ze. Kev noj kev haus lawv noj tsis cais haus tsis cais lawv tej phoojywg losis lawv tej txheeb ze. Lawv kuj tseem muaj Hmoob tus cwjpwm nyob rau hauv lawv lub siab lub ntsws. Lawv ua lub neej koom tau nrog Hmoob thiab Amelikas zoo haujsim.

Cov Hmoob uas peb hu ua Amelikas-Hmoob mas yog cov yug nyob hauv teb chaws Amelikas. Cov nov mas tsis tshua paub lus Hmoob lawm. Lawv tus cwjpwm ces coj kiag li neeg Amelikas. Muaj qhua tuaj los lawv tsis paub hu, tsis paub tos txais luag. Yog lawv hu yus tias “Hi!” no mas twb yog zoo kawg lawm. Tsis li ntawd ces lawv yeej lasmees ua tug tsis paub tsis pom yus li. Lawv noj mov los lawv yeej tsis hu leejtwg li lawm. Txawm yuav yog lawv muaj ib ob tug txheeb ze losis phoojywg nrog lawv los hauv tsev los lawv yeej hais tias: “Nej zaum tos kuv noj mov tso”, ces lawv cov phoojywg kawg zaum tos xwb. Lawv cov phoojywg los kuj tsis paub tu siab dabtsi vim lawv kuj coj zoo tibyam li ntawd thiab. Lawv xav noj xav haus mas lawv yuav tau taij. Qee zaus lawv kuj hais ua lus As-Kiv tias “Can I have some of your Pepsi?” Txhais tau tias “Kuv haus nej ib qho dej qabzib Pevxij puas tau?”. Yog lawv tus phoojywg teb tias haus tau no ces lawv mam haus. Yog tus phoojywg tsis kam ces lawv kuj tsis haus thiab. Lawv tsis coj li cov Hmoob losis cov Hmoob-Amelikas es luag noj tsis noj, luag haus tsis haus los pheej yuav txhob kom luag noj kom luag haus. Yog vim li thiaj ua rau cov Hmoob thiab cov Hmoob-Amelikas ntsia lawv cov xeeb leej xeeb ntxwv losis lawv cov menyuam zoo li ib co neeg tsis paub tab, tsis paub cai, los yog hais tau tias tsis paub thiab tsis muaj lub siab lub ntsws Hmoob lawm. Lawv tsis paub txog Hmoob txoj kev coj noj coj ua, thiab zoo li lawv tsis paub txajmuag rau leejtwg thiab tsis ntshai luag lwm leej lwm tus tu siab li. Qhov nov thiaj ua rau peb tsoom pog tsoom yawg thiab tsoom niam txiv muaj kev txhawj xeeb heev txog peb tsob Hmoob lub neej nyob rau Amelikas teb. Peb tej me tub menyuam, tej xeeb leej xeeb ntxwv txawm yuav tsis paub txoj kev ua neej Hmoob lawm tiag tiag ces ntshai neeg Hmoob yuav maj mam yaj zuj zus mus li lawm.

Tig rov qab los ntsia 3 pab Hmoob li hais saum toj no ces pom tias Hmoob lub neej thaum ub Hmoob nyob muaj zej muaj zos, Hmoob noj sib hlub haus sib cev tiag tiag, tej Hmoob laus nyob rau Amelikas thiaj tseem coj tau tus cwjpwm Hmoob li qub. Cov Hmoob-Amelikas ces nim yog cov uas tej laus piv txoj lus tias “Nyob luag ntuj yoog luag txuj, nyob luag teb ces yoog luag ci”. Lawv yoog luag ib txhia los kuj tseem khaws Hmoob li ib txhia thiab vim tias yog yus tsis kawm tsis yoog tiag tiag yus yuav tuag tiag tiag li thiab ntag. Lawv thiaj tuav Hmoob li teej tug cia thiab txais yuav txais coj luag li ntxiv thiab. Hos cov Amelikas-Hmoob ces lawv yeej yug nyob rau teb chaws Amelikas ces zoo li lawv yeej cia li phlis thiab coj li neeg Amelikas lawm. Nej sawvdaws nrog xav saib 100 xyoo tom ntej lub neej Hmoob nyob Amelikas ho yuav zoo mus li cas? Nej puas tau xav cia? Nej puas tau tsom tseg? Hmoob puas yuav yog Hmoob lawm?