150 LEEJ HMOOB UAS TSEEM RAUG KAW NYOB NOOM QHAIS

Print

Muaj ib pab Hmoob thojnam kwv yees li 150 leej raug kaw nyob lub nkuaj kaw cov tibneeg nkag txhaum tebchaws nyob Noom Qhais, Thaibteb, tau 9 lub hlis dhau los lawm, uas tsis paub tias yuav kaw mus txog thaum twg.

Txawm hais tias UNHRC twb tau txais kev lees paub tias lawv yog tseem tibneeg thojnam lawm los lawv tseem raug kaw txom nyem nyob nkuaj tawm tsis tau li. Tseemfwv Thaib twb cog lus rau cov thuj txawv tebchaws tias yuav tsis xa cov Hmoob no rov qab, tabsis tseemfwv Thaib tseem muab cov Hmoob kaw li tej tsiaj ua rau lawv xav dai tuag lawm xwb.

Tseemfwv Thaib thiab tseemfwv Lostsuas tseem pheej hais tias cov Hmoob no tsis yog tseem tibneeg thojnam, lawv yog tibneeg khiav kev nrhiav noj xwb, kom thiaj li xa tau lawv rov qab rau Lostsuas.

Tus uas ua nyuaj rau cov Hmoob yog tseemfwv Lostsuas vim lawv ua li no kom Thaib muab cov Hmoob nyob Noom Qhais xa rov qab mas thiaj li yuav tsis muaj hauv kev txais cov Hmoob nyob Dej Dawb nyob.

Ob lub hlis dhau los, cov Hmoob thojnam kev raug kaw nkuaj nyob Noom Qhais raug txom nyem heev kawg lawm, uas UNHRC hais tias “siv tsis tau lawm” thiab “tsis zoo li tibneeg lawm”. Thiab cov nomtswv Thaib uas saib cov Hmoob tau hais rau lawv tias yog lawv tsis rov qab ces lawv yuav raug kaw kom txog hnub tuag.

Vim qhov kev raug txom nyem no, ua rau cov Hmoob thiaj tau yooj mov kom tuag. Ob peb hnub tom qab, UNHRC thiab Thuj Australia thiaj tau mus cuam tshuam pab cov Hmoob kom rov qab noj mov. Tam sim no cia saib tseemfwv Thaib puas ho yuav pub cov Hmoob mus nyob lwm tebchaws.

Thaum pib xyoo no, Thawj Pwm Tsav Thaib (Thai Prime Minister) tau tshaj tawm tias yuav pub cov Hmoob no mus ua neej nyob cov tebchaws thib 3 yog tias muaj cov tebchaws kam txais. Cov tebchaws xwsli Australia, Canada, Netherlands, thiab Amelikas thiaj tau lees txais lawv lawm.

Tabsis tu siab kawg, tseemfwv Thaib cia li pheej muab ncua thiab ncua tsis pub cov tebchaws uas hais saum no txais lawv li. Qhov tseem ceeb yog tseemfwv Thaib tsis xav kom tseemfwv Lostsuas bau tawg rau tseemfwv Thaib, thiab tsis xav ua kom cov Hmoob khiav tuaj coob ntxiv rau Thaibteb.

Tebchaws Thaib yog ib lub tebchaws uas txais tibneeg thojnam coob kawg los lawm, mas nws yog ib qho uas to taub zoo tias tseemfwv Thaib yuav tau nrhiav hauv kev los mus pab kom cov tibneeg uas tsis tseem thojnam txhob tuaj rau lawv tebchaws lawm.

Qhov ntawd qhia tias tseemfwv Thaib yuav tau los mus txiav txim siab kom meej tias leej twg thiaj yog tseem tibneeg thojnam tiag uas yog raug kev tsim txom ntawm kev tswjfwm thiab leej twg ho yog tibneeg khiav kev txom nyem vim kev nrhiav noj xwb.

Cov Hmoob thojnam no thiab lawv niam lawv txiv raug ntiav thiab cobqhia txog kev ua rog 45 xyoos yav tag los lawm txog kev tawm tsam kumuniv. Hmoob Lostsuas los kuj tau pab tawm tsam kumuniv nyob hauv Thaibteb thiab pab Thaib tawm tsam tib thaiv Thaib thiab Lostsuas kev ua rog rau 1970-1980. Hmoob Lostsuas yog ib cod uas fwm Thaib thiab ua tsaug rau kev pub Hmoob nyob Thaibteb.

Qhov uas tseemfwv Thaib ua li no rau pab Hmoob me me uas UNHRC twb lees paub tias yog tibneeg thojnam tiag lawm yog ib yam uas txawv thiab tsis ncaj ncees. Vim cov Hmoob no twb raug lees paub tias yog tseem neeg thojnam thiab muaj cov tebchaws lees txais lawm.

Pom tau tias kev uas tso cov Hmoob no mus txawv tebchaws yeej yuav tsis ua ib qho qauv rau cov Hmoob Lostsuas khiav tuaj ntxiv rau Thaibteb. Qhov tseemceeb, nws yuav ua ib qho rau ntiajteb pom txog tseemfwv Thaib kev uas fwm txojcai ntiajteb.

Kev daws cov teebmeem no tsis yog tso rau tseemfwv Thaib xwb, tabsis nws yog UNHRC, cov thuj txawv tebchaws, thiab cov saib kev ncajncees human rights nrog pab saib kom txhob cia xa cov Hmoob no mus rau qhov kev tuag.

Tseemfwv Lostsuas tseem tsis tso cai rau cov neeg txawv tebchaws mus soj ntsuam saib cov uas raug xa rov lawm saib nyob li cas lawm. Yuav ua cas thiaj ntseeg tau tias muaj kev ncaj ncees los tiv thaiv?

Kev uas pheej txhawj txog tseemfwv Thaib thiab Lostsuas kev txuag ntsejmuag hais txog qhov teebmeem no, nws tsim nyog uas sawvdaws yuav tau los mus txhawj txog qhov uas yuav ua cas thiaj txuag cov Hmoob thojnam txojsia ntau dua.